Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 273 112 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Okruchy naszej współczesnej przodkowskiej historii

poniedziałek, 31 stycznia 2011 17:42

Obrady Rady Gminy Przodkowo - część trzecia

 

Pod koniec lutego 2008r. obyła się sesja Rady Gminy poświecona analizie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Wcześniej, bo 19 lutego 2008 r. Komisja Rewizyjna sporządziła swoją opinię w sprawie wykonania budżetu za 2007 r.

Budżet wynosił po stronie dochodów – 17. 898.447 zł, zaś po stronie wydatków – 19.382.754 zł.

Kontrola realizacji budżetu – jak czytamy w opinii Komisji – wykazała, że „ wszystkie uchwały podjęte w 2007 r. były realizowane prawidłowo”. Komisja dokonała analizy realizacji dochodów i wydatków w pełnym zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy. Stwierdziła, że przetargi były wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Rady Gminy Przodkowo.

Komisja analizowała realizację wydatków za rok 2007 w : Dziale Transportu, Łączności, Oświaty, Gosp. Komunalnej i Kultury.

Warte podkreślenia – czytamy dalej – są osobiste pomysły wójta na różne imprezy a także jego angażowanie się w nie. Komisja Rewizyjna jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium dla wójta gminy z wykonania budżetu za rok 2007.

                                                                                   *

Podczas wspomnianej na wstępie sesji - Wójt gminy pan  Wyrzykowski Andrzej, zreferował wykonanie budżetu za rok 2007. Obszerna wymagana prawem dokumentacja sprawozdawcza została dołączona jako załącznik do protokółu sesji. Po wystąpieniu wójta nastąpiła dyskusja.

Radny Krefta E. zwrócił uwagę na plan inwestycyjny gminy. Podkreślił, że do miejscowości Pomieczyno istnieje główna nitka kanalizacyjna, natomiast mieszkańcy ponoszą dodatkowe koszty  związane z budową zbiorników szamba. Postulował wzięcie pod uwagę tematu kanalizacji w miejscowościach o zabudowie zwartej. Następnie radny ten podziękował pani skarbnik za wprowadzenie do budżetu kosztów związanych z organizacją Dnia Seniora. Koszt imprezy wyniósł 16.941 zł, przy czym w tej kwocie mieści się dotacja sponsorów w kwocie 4.100zł. Dalej radny Krefta dodał, że rozumie iż wszystkie miejscowości nie skorzystały ze środków unijnych, zatem kanalizację należy kontynuować za środki własne.

Radni jednomyślnie głosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi za rok 2007.

Kolejno zabrała głos radna pani Kaczorowska K., która wypowiedziała się z wielkim uznaniem o  zaangażowaniu i pracy dyrektor Biblioteki Gminnej pani Danucie Rzepka . Informacja pisemna o działalności tej placówki kultury jest imponująca.

Radni poświęcili sporo czasu na przedyskutowaniu sprawy budowy boiska w Przodkowie. Wójt oświadczył, że zabudowa terenów po d tytułem „ Jezioro Księże’ jest uzasadniona. Z terenu naszej gminy jest 1300 młodzieży plus chętni spośród  nas. Będzie to cały kompleks w zarządzaniu gminy. Będzie klub sportowy, który będzie szkolił grupy młodzieżowe.

Radny Kroll M. powiedział, że obecnie jest tendencja aby budować więcej boisk. Na kanalizację należy pozyskać inne środki.

O działalności Klubu Sportowego wypowiedział się jego prezes Jaskólski Henryk.

 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach wypowiedzieli się m. in.:

Pan Hinca M. mieszkaniec Smołdzina życzył całej Radzie dużo zdrowia, pomyślności i udanych decyzji. Zaapelował do mediów, żeby redakcje pisały i dostarczały wiadomości mieszkańcom, co z przyjemnością niniejszym czynimy!

Rada Gminy wyraziła głębokie zaniepokojenie działalnością medyczną i organizacyjną Szpitala Powiatowego w Kartuzach.

Na tym wyczerpano porządek obrad Rady Gminy.

                                                                                  *

 

 Część  czwarta pozwoli nam poznać wydatki w rozbiciu na pojedyncze szczegółowe kwoty, w niektórych  wybranych działach i paragrafach tzw. klasyfikacji budżetowej.

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Okruchy naszej współczesnej przodkowskiej historii

wtorek, 25 stycznia 2011 16:54

 

              Obrady Rady Gminy Przodkowo -  część druga

 

27 grudnia 2006 r. odbyła się sesja GRN podczas której uchwalono budżet na rok 2007.

Obecnych było 14 radnych oraz liczni zaproszeni goście wśród których znależli się młodzi sportowcy z ich trenerem Andrzejem Klamanem. Sportowcom i trenerowi wójt pogratulował osiągnięć sportowych.

Tematem głównym było przyjęcie w formie uchwały projektu budżetu z którym radni zapoznali się wcześniej na posiedzeniach  poszczególnych komisji. Rozpatrzono też kilka projektów około budżetowych.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska radny Bogdan Wicki przedstawił stanowisko tej komisji aprobujące założenia  budżetu w obszarze Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Pozostałe komisje również zaopiniowały pozytywnie opracowany przez wójta budżet.

Wójt przedstawiając budżet powiedział:

Nasze zadania są realne, mamy wytyczone działania. Reasumując – budżet na 2007 r. przy dobrej współpracy radnych, sołtysów, mieszkańców i ludzi , którzy nas wspierają w powiecie i w województwie uda się go zrealizować.

Dyskusja:

Radny Kroll Mirosław uważa, że należy zwiększyć środki na wykup gruntu (drogi) na mienie gminne. Zagwarantowana kwota 5 000 zł jest zbyt mała. Można ją zwiększyć np. kosztem wydatków na szeroko rozumianą kulturę.

Radna pani Kaczorowska Krystyna zaproponowała przeznaczyć 5 000 zł na konkurs czytelniczy w Bibliotece Gminnej .

Wójt oświadczył, że uwagi zostaną uwzględnione.

Radny Wicki B. oświadczył, że budżet jest dobrze przygotowany, zatem Rada uchwaliła go jednogłośnie. Uchwała ma Nr. III/11/o6.

W dalszej dyskusji głos zabierali pełnomocnicy wójta.

Pani Krefta Marzena omówiła problemy związane z realizacją Gminnego Programu Antyalkoholowego. Powiedziała, że w dalszym ciągu będziemy przywiązywali uwagę do działań profilaktycznych. Są one najistotniejszą rzeczą. Działania środowiska , szkoła, społeczność lokalna, rodzina i najbliższe środowisko dostarcza młodym  ludziom odpowiednich wzorców postępowania. Ogromną rolę spełnia współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kartuzach.

Radny Pupacz Tadeusz zapytał czy są konkretne przypadki narkomanii na terenie naszej gminy?

Radny Kiełbasa Eugeniusz, który jako były przewodniczący tej komisji oświadczył, że w małych szkołach nie ma tego zagrożenia.

Wójt zasygnalizował, że chce zaproponować do składu tej Komisji wikarego, pedagoga oraz funkcjonariusza policji.

Kierownik Referatu Oświaty pani Klawikowska Elżbieta przedstawiła projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 r. Maksymalna kwota dofinansowania opłat związanych z tym może wynosić 50%. Dyrektorzy szkół określą formę i specjalność dokształcania i finansowania. Przedstawiła również projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli.

Radny Pupacz T. zapytał czy są nauczyciele którzy nie otrzymują dodatku motywacyjnego/

Skarbnik gminy pani Ramczyk Grażyna odpowiedziała, że u nas wszyscy nauczyciele mają dodatek motywacyjny. Dyrektorzy przyznają go po równo. Dodatek motywacyjny jest przyznawany za szczególne osiągnięcia. O dodatku motywacyjnym dla dyrektorów szkól decyduje wójt.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej pani Polańska Lidia przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu wykupu gruntów pod pas drogowy na lata 2007 – 2011.

Powiedziała, że to są drogi na które mam podania , wystarczy dokonać czynności notarialnych.

Radny Kroll M. zauważył, ze w budżecie mamy 5 000 zł na ten cel, jest to za mało. Tych dróg jest bardzo dużo w każdym sołectwie. Na pewno będą wpływały dalsze podania o wykup do zasobów drogowych gminy. Na kulturę i sport było 15 000 zł jak zostałem radnym, a dziś spore pieniądze.

Wójt skomentował wypowiedż radnego Krolla:

krawiec kraje , jak mu materiału staje”, przy podziale najbliższej nadwyżki budżetowej można będzie zwiększyć środki na to zadanie. Będę sukcesywnie realizował tam gdzie to jest konieczne.

Radni podjęli uchwałę w tej sprawie Nr. III/19/2006

Wolne wnioski:

Radny Kroll M. mówił o zasiłku celowym z tytułu suszy.

Odpowiedzi udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Mazur – Nowinska Elza.

Soltys Kczewa Stromski Zygmunt poruszył sprawę wytyczenia drogi w Kczewie.

Pani Mazur – Nowińska podziękowała temu sołtysowi za przekazanie 5 000 zł dla dzieci niepełnosprawnych.

Na zakończenie sesji złożono sobie życzenia noworoczne . Z tej okazji radni i zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad.

                                                                            *

Niektóre wydatki , np. o których wspominał radny Kroll :

Kultura fizyczna i sport  -                                              150. 200 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       249.868 zł

Pomoc społeczna                                                       3. 937.360 zł

Oświata i wychowanie                                                 6. 467.521 zł

Rezerwa ogólna                                                             140.000zł

Drogi publiczne gminne                                                  450.000zł

Na wykup działek z rąk prywatnych, które spełniają funkcje dróg publicznych od 50 czy nawet 100 lat przeznaczono 5.000 zł.   

 

 

Część trzecia ukaże sposób realizacji uchwalonego budżetu na przestrzeni roku 2007.

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Felieton na czasie

poniedziałek, 17 stycznia 2011 22:56

                Ma być politycznie !

 

Cała Polska została postawiona na nogach a właściwie na uszach z powodu raportu.

Raportu, który został żle sporządzony, gdyż nie uznał siedzących za kierownicą (czyt. sterami) winnymi katastrofy. Ekipa bardzo pobożna nie mogła zostać doświadczona w ten sposób przez Wszechmogącego. Najbardziej pilni obserwatorzy tego zdarzenia nigdy nie pojmą, że taki był wyrok Losu.  Musiały być zaangażowane w tą katastrofę jakieś piekielne moce , które skorzystały z usług zawsze wrogich – tym pilnym obserwatorom – siły zza wschodniej granicy. Historycznie stamtąd. Zaczęło się od tego, że dostrzeżono krew niewinnych ofiar katastrofy na rękach własnego rządu – ogólnie mówiąc. Każdy kto ma choć trochę rozumu i ma prawo jazdy i zna warunki podróżowania we mgle takiej , że „oko wykol” to wie, że w takich warunkach żartów nie ma. Od takiego rozumowania należało wyjść zanim się otworzyło swój głupi i parszywy polityczny  pysk. Dotyczy to „jasnowidzów” z wszystkich opcji politycznych i klerykalnych. Jak wykazuje przebieg kompleksowego badania katastrofy, błędów popełniono więcej niż było pasażerów w tym samolocie. Ale to nie dociera do spiskowców. Marzy się zamach. Głosiciele tej bzdury, dotychczas nikomu nie znani „odkrywcy” nagle zaistnieli w światłach kamer i aparatów fotograficznych. Część z nich to eksponaty odkurzone i wyciągnięte z gabinetu figur woskowych, inni młodzi wzbogaceni odszkodowaniem ( w milionach) poczuli wolę Bożą do wielkiej polityki posiłkując się najgorszymi środkami – demagogią i głupotą. Obskakiwanie ich przez różnego autoramentu paparazzich z aparatami fotograficznymi świadczy o tym, że zapotrzebowanie na błaznów i aktorów "małego teatrzyku" współcześnie nie brakuje. Pewna para z gabinetu figur woskowych nawet udała się do Kongresu za ocean aby przekazać kongresmenom doznania jakich byli uczestnikami podczas modłów przy krzyżu na placu prezydenckim. Jako niedouczeni oszołomi polityczni z Polski nie wiedzieli, że w Ameryce rozmawia się po amerykańsku (lekka odm. angielskiego) to po pierwsze. Po drugie - konstytucja amerykańska nie jest świstkiem papieru , obowiązuje twardo wszystkich a kongresmenów najtwardziej. Stanowi ona rozdział religii od państwa. ( W Ameryce istnieje 3000 religii). Zatem zostali przyjęci i wysłuchani przez portiera na schodach Kongresu. Wrócili i słuch o nich zaginął, a szkoda. W Ameryce portierzy też są ciekawymi rozmówcami. Znam to z autopsii. Do grupy naszych nieudaczników należy zaliczyć naszą telewizję tzw. publiczną. Nudne i śmieszne powtarzanie tygodniami na okrągło tych samych informacji utwierdza nas, że nie warto płacić abonamentu na taką mizerię. Oni jakoś tego nie potrafią zrozumieć.  Wracając do katastrofy swoją - jak zwykle -  rolę odegrał  kler  – nie wiadomo w jakim celu. Bo chyba nie w celu uszanowania pamięci zmarłych, modlitwą, powagą i ciszą nad trumnami -  należnym szacunkiem zmarłym . O braku szacunku dla symbolu świętej wiary – krzyża - już nie wspomnę. Zaraz  przypominają mi się  powiastki złotoustych o : ”nie naszej sprawie”. A czyjej , muzułmanów ? . Gdyby żył wielki prymas Wyszyński, nigdy by do tego nie dopuścił. Prymas był rasowym i odpowiedzialnym politykiem, odrzucał awanturnictwo polityczne, które w zderzeniu z władzą komunistyczną nie miało żadnych szans. Różnił się w tej sferze nawet z kardynałem Karolem Wojtyłą. W tej zagrywce na placu prezydenckim hipokryzja i obłuda hierarchów sięgnęła szczytów Himalajów. No ale jaki poziom..., takie Himalaje.

Miało być politycznie i było politycznie aż do uczynienia  pośmiewiska z Ojczyzny na arenie międzynarodowej. Ten zamiar niewątpliwie im się udał. Chrześcijanie chorzy z nienawiści do bliżnich też chrześcijan, też rodaków. Na pokaz wpadających w ekstazę przy  wspomnieniach wielkiego papieża Polaka . Przedmurze chrześcijaństwa stało się przedmurzem wrogości wzajemnej i wrogości do narodów wschodnich sąsiednich, ogólnej nietolerancji. Zgrane politycznie i moralnie indywidua o mglistym spojrzeniu, bełkotliwej wymowie i widzący krew na rękach przedstawicieli własnego rządu,  usiłują społeczeństwo wpędzić w ponurą wizję ich Polski, zasklepionej,  ciemnej, dewocyjnej, obskuranckiej i wzajemnie zwalczająccych się grup. Marzy im się Polska XVIII wieku. Zapomnieli albo raczej nigdy się nie dowiedzieli jak to się skończyło np. w 1772 r. czy też w 1939r. Wszelkie racje o współpracy między narodami na wzajemnych równych zasadach, wspólnych korzyściach a nie tylko na ich polskich wąskich racjach,  są dla nich obce. Przebieg wydarzeń wykazuje, że Polacy młodego i średniego pokolenia – europejczycy - nie dadzą się nabrać na „bełkot pseudonaukowy” dinozaurów w garniturach czy sutannach, bez względu na to z którego kierunku on płynie. Pędzący pociąg rozwoju społeczno – naukowego i gospodarczego o wymiarze ogólno ludzkim spychał i spycha cały czas na margines tych doktrynerskich hamulcowych. Ci którzy myślą, że współcześnie można ignorować obecność  na mapie Europy tak wielki i bogaty w potencjał ludzki i gospodarczy kraj jak Rosja, to powinni udać się najpierw do psychiatry a potem ponownie do szkoły – jakiejkolwiek. Byli już tacy, którzy próbowali ten numer przerobić z Chinami, które obecnie stają się na naszych oczach pierwszą potęgą współczesnego świata. Pikanterii dodaje fakt, że Chinami rządzi jedyna komunistyczna Partia. Prorocy zmierzchu komunizmu powinni przejść proces reedukacji..., w Chinach!.

Ponieważ liczy się tylko polityka i ma być politycznie, to też jest.

Ostatnie obrady naszych wybrańców obnażyły doszczętnie narodowy charakter, któremu dobro wspólne i zgoda nie mają żadnego znaczenia. Przydałoby się jeszcze liberum veto. Wszyscy nagle stali się wielce wymowni i kompetentni, natomiast gdy trzeba obradować - tworzyć dobre prawo- na sali sejmowej na stan 460  pożal się Boże - posłów, obecnych na sali bywa kilku lub kilkunastu. Brawo! tak się buduje silną i wolną Polskę. Szkoda , że nie ma Piłsudskiego i jego dragonów!


oceń
1
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Okruchy naszej współczesnej przodkowskiej historii

sobota, 15 stycznia 2011 18:47

 

 

                    Budżet Gminy Przodkowo 2007  - częś pierwsza (faza przygotowawcza – projekty uchwał).

 

28 grudnia 2006 r. odbyła się sesja Rady Gminy Przodkowo celem uchwalenia budżetu na rok 2007. Dzień wcześniej, 27 grudnia zebrała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy w celu omówienia materiałów przygotowanych na sesję.

Komisja Rewizyjna składa się z następujących radnych:

1. Kiełbasa Eugeniusz     - przewodniczący komisji

2. Kuchta Jerzy                - zastępca przewodniczącego

3. Czerwiński Jerzy         - członek komisji

4. Pupacz Tadeusz           - członek komisji

5. Kryszewski Zbigniew  - członek komisji

Zaproszeni goście:

1. Wyrzykowski Andrzej   - wójt

2.Rzeszewicz Franciszek   - przewodniczący Rady Gminy

3. Ramczyk Grażyna         - skarbnik gminy

4. Szwaba Alicja               - sekretarz gminy

5. Polańska Lidia               - kierownik referatu

6. Klawikowska Elżbieta  - kierownik oświaty

7. Pluta Jerzy                     - kier. referatu planowania

 

Skarbnik gminy Ramczyk Grażyna przedstawiła propozycje wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Wójt przedstawił budżet gminy na 2007 rok i omówił jego założenia.

Między  innymi największe zadania inwestycyjne.

Przykładowo,  niektóre wydatki bieżące kształtują się następująco:

 1. Oświata i wychowanie                     - 6. 464 521 zł,    co stanowi  32 % budżetu

2. Pomoc społeczna                          - 3. 937 360 zł,            „        20%      "

3. Administracja publiczna                  - 2. 046 350 zł,            „       10%       "

4. Transport i łączność                      -     570 000zł,             „        3%        "

5. Rolnictwo i łowiectwo                     - 5. 314 292zł,             „        27%       "

 

 

6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 90.000 zł

2) celową w wysokości – 50.000zł

Z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w zakresie oświaty w kwocie – 50.000zł

( brak załącznika ? do pkt.6)

 

7. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące  do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.000zł , zgodnie z załącznikiem nr.10

 

Dyskusja :

Radny Kuchta Jerzy – jest zła sytuacja w straży pożarnej, chociaż sam jest z zawodu strażakiem, opowiada się za strażą zawodową w Przodkowie. A remizy strażackie żeby były w 3 większych miejscowościach gminy jak: Przodkowo, Pomieczyno i Czeczewo.

Wtedy można by je dobrze wyposażyć. Powiedział, że na budowę remizy w Pomieczynie zostały przyznane duże ( za duże?) pieniądze.

Radny Czerwiński Jerzy – jaki samochód będzie przyznany dla OSP Tokary?  Skarbnik:  będzie to mniejszy samochód.

Radni Czerwiński I Kryszewski potwierdzili dostawy węży wodnych dla wszystkich OSP.

Na terenie gminy funkcjonuje Komisja d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

Składa się z 3 osób:

Na jej  czele stoi pełnomocnik wójta do tych spraw w osobie Olszewskiego Bronisława, sekretarzem  komisji jest pani Marzena Krefta. wspiera ich pani Danuta Spyła – lekarz .

Komisja ta wynagradzana jest ze środków pochodzących z opłat związanych z handlem alkoholem.

 Radny Czerwiński – żywienie dzieci powinno być ogólne. Wszystkie dzieci powinne otrzymać obiad przynajmniej zupę. Powinno być więcej wycieczek, wyjazdów na kolonie i na zimowiska. Na te cele należy przeznaczyć więcej środków.

Sekretarz gminy - to dyrektor szkoły decyduje o tym na co zagospodarowuje pieniądze, bo dyrektorzy otrzymują pieniądze (alkoholowe)  z opłat za zezwolenia na handel alkoholami.

Radny  Kryszewski Zbigniew – tym dzieciom którym by się należał obiad , nie otrzymują go. Dodał, że opiekunowie świetlic socjoteraupetycznych biorą dość duże pieniądze (20 zł/godz).

Radny Czerwiński – kończy się remont budynku po byłej szkole w Kosowie i można by ten obiekt wykorzystać na wyjazd na kolonie naszych dzieci. Pomieszczenia można by wykorzystać na różne formy wypoczynku, czy to wycieczek, kolonie letnie , czy jazdy konnej.

Dodał, że jeszcze musimy zrobić dach i pani Pettke – była nauczycielka tej szkoły mogłaby prowadzić świetlicę, bo tam mieszka.

Wójt – gmina też by dała jakieś środki, ale pani Pettke musi dołożyć do remontu dachu. Czynsz, który płaci gminie można by przeznaczyć na remont dachu.

Skarbnik – poinformowała Komisję, że Komisja Rolna ustaliła wynagrodzenie dla członków Komisji d/s alkoholowych  w następującej wysokości:

Przewodniczący komisji  - brak danych

Sekretarz komisji           - 400 zł

Członek     „                   - 100zł

 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sekretarz gminy omówiła projekt uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały sprawie przyznawania diet sołtysom.

Dieta sołtysów od 1 stycznia 2007 r. będzie wynosić 200 zł miesięcznie za całokształt czynności związanych z pełnioną funkcją.

Na wniosek wójta zatwierdzono kandydaturę dr. Leguta Janusza do Rady Społecznej Szpitala w Kartuzach.

Kierownik referatu gosp. komunalnej Lidia Polańska – przedstawiła projekt uchwały w dotyczący harmonogramu wykupu gruntów pod pas drogowy na lata 2007 – 2011.

Kierownik referatu zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska – przedstawił uchwały dotyczące 48 terenów z planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprawy różne:

Kryszewski Z. poruszył sprawę dróg, które nie mają właściciela. Ludzie chcą się budować, ale nie ma drogi. Następnie zapytał , czy będzie robiona droga Trzy Rzeki – Masłowo – Czarna Huta.

Odpowiedż wójta:

Odnośnie drogi - można wnieść sprawę o służebność  drogi.  Od tego jest sąd, żeby regulował te sprawy. Nasz radca prawny może pomóc w tym temacie. Odnośnie drugiej sprawy – jeśli nie wygramy konkursu nie będzie robiona droga. Będziemy kontynuowali naprawę drogi na bieżąco. Środki są skromne. Generalnie drogi będziemy remontowali i stopniowo kończyć te, które są zwarte.

Czerwiński J. – powiedział, że należy wyremontować most w Kosowie bo się zapada.

Kuchta Jerzy poruszył sprawę dojazdu do rozpoczętych budów na działkach przez kierowców jeżdżących ciężkim sprzętem z załadunkiem piasku do 30 ton, często są zatrzymywani przez policję.

Przytoczył jak to wygląda w innych gminach. Kto ma zgłoszoną działalność transportową dostaje zezwolenie za odpłatnością 200 zł na cały rok. Te dodatkowe pieniądze gmina mogłaby wykorzystać na remont dróg. Jest duży ruch i ciężarówki niszczą te drogi. Proponuje postawić znak „Nie dotyczy dojazdu mieszkańców”.

Odpowiedż wójta –

To nie jest skrót do ciężarówek. Ciężarówki mają drogi krajowe i sporadycznie jeżdżą na działki do budowy domów. Droga ma służyć naszym mieszkańcom  dla samochodów osobowych. Nie można sobie pozwolić na skracanie drogi, bo oni kasują pieniądze a ciężki sprzęt psuje drogi. Trzeba uczulić policję. Państwo kasuje winiety za drogi krajowe.

Radni Kiełbasa E. i Kuchta J. zaproponowali podwyżkę diet dla radnych – 200zł

Dodali, że sołtysi też otrzymują podwyżkę swoich diet. Ten Temat powinien  być omówiony jednak na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy.

Protokółowała :  Bożena Krefta                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Eugeniusz Kiełbasa

 


 

                                                                                *

 

Część druga przedstawi nam przebieg obrad Rady uchwalającej projekty uchwał.

 


oceń
1
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Okruchy naszej przodkowskiej historii cd- 74

środa, 12 stycznia 2011 17:29

                                Rada Gminy w Przodkowie

                                                                        1998

Pierwsza sesja 1998 r. odbyła sie 29 stycznia. Omówiła zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwalono budżet na rok 1998.  Wójt zaproponował aby nie brać kredytu lecz wypuścić obligacje . Należałoby zapytać mieszkanców czy kupią obligacje. Rozważano dylemat: czy budować halę gimnastyczną czy kontynuować telefonizację  poszczególnych wsi. Sesja 29 kwietnia 1998 r. przyjęła sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 1998. Uchwalono regulamin Komisji Konkursowej wyłaniającej dyrektorów szkół wg. zasad regulaminu.  Kierownik Ośrodka Zdrowia dr. Legu J. mówił o przejeciu w całości służby zdrowia przez miejscową gminę. Wójt powiedział, że jesteśmy biedni , mamy tylko dwóch lekarzy: dr. Spyłę i dr. Leguta. Jest tylko jeden stomatolog na 6000 mieszkańców.

Sesję czerwcową otworzył i prowadził zastępca przewodniczacego Rady Gminy radny Drążkowski Ireneusz. (przewodniczacy Rady Guz Kazimierz był chory), witając radnych i zaproszonych gości . Na wstępie uprzedził że „nie będzie można zabierać głosu bez pozwolenia (jego!) . Zabierając głos należy wypowiedzieć się na konkretny temat”. Wykształcony i kulturalny przewodniczący Rady Kazimierz Guz nigdy podczas całej kadencji nie potraktował koleżanek  i kolegów radnych w ten sposób. Prostactwo zatriumfowało.                                                                                                                 Wydarzeniem wyjątkowym tej sesji było wystąpienie Mariana Hincy – mieszkańca wsi Smołdzino, który odczytał protest mieszkańców następujacych wsi: Kczewo, Młynek, Smołdzino, Kobysewo w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę hali sportowej w Przodkowie. Wydatkowanie kwoty 62 000 zł na projekt hali sportowej jest marnotrawstwem. Poinformował radnychi odczytał wstepną treść pisma przygotowanego do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach o wszczęcie postepowania karnego przeciwko sprawcy tego marnotrawstwa wójtowi gminy Brunonowi Taube. Wnosił jednocześnie o dopuszczenie go w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Radny Kroll: zapytał dlaczego P. Hinca wprowadza mieszkańców w błąd, nie informując , ze ze srodkow budzetu gminy na budowę hali gmina daje 1/3 rzeczywistych kosztów, 1/3 daje kuratorium i 1/3 daje „Totolotek”. Skoro się o czymś mówi , należy podać wszystko od „a do z”.

Konkol Stanisław – sołtys z Kczewa powiedział, że ludzie się pytali mnie , co to za „agent’ chodzi po wsi i zbiera podpisy. Wójt : wybaczam panu jako katolik, ale za obrażanie Zarządu, całej gminy i wszystkich radnych – pójdziemu do sądu.

Dr. Legut J. przedstawił szeroką informację w sprawie propozycji przejęcia przez gminę Osrodka Zdrowia. Wyjaśniał , iż utworzenie na bazie Ośrodka samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w Przodkowwie spowoduje wiele korzyści dla mieszkańców. Po dyskusji radni podjęli uchwałę o przejęciu  Osrodka Nr. XXXVIII/210/98.

Sesja odbyta 18 czerwca 1998 była ostatnią sesją tej kadencji.  Skarbni gminy pani Grażyna Ramczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy roku 1998. Mówiono o przeznaczeniu srodków na adaptację pomieszczeń po mieszkaniu pani Klein na bibliotekę szkolną. Na tej ostatniej sesji przyjeto uchwałę w sprawie zaskarżenia do NSA uchwały Kolegium RIO w Gdansku dotyczącą udzielenia absolutorium Zarzadowi Gminy Przodkowo za rok 1997.

Na zakończenie odczytano list Prezesa Rady Ministrow Jerzego Buzka kończący się tymi słowami:

„Dziękujemy Wam za cztery lata trudnej i odpowiedzialnej pracy. Sadzimy , że wielu z Was wystaruje do wyborów ponownie. Życzymy sukcesu i poparcia ze strony wyborców”.

Sesja inauguracyjna III kadencji Rady Gminy odbyła się 29 pażdziernika 1998 r.

Tradycyjnie nastąpiło ślubowanie i prezentacja radnych oraz zatwierdzenie porządku obrad. Kolejno przystąpiono do wyboru nowych władz. Rozpoczęto od wyboru przewodniczącego Rady Gminy, którym został Franciszek Rzeszewicz  otrzymując16 głosów przy 2  wstrzymujących się . Kontrkandydatem była  pani Teresa Dampc. Zastępcami przewodniczącego zostali wybrani: Lejkowski Henryk i Dampc Teresa.  Radny Kiełbasa zaproponował na stanowisko przewodniczącego Zarządu – Wójta Andrzeja Wyrzykowskiego  . Radny Miąskowski Stanisław zgłosił kandydaturę Brunona Taube.  Kandydaci przedstawili swoje plany i programy, które zamierzają realizować z chwilą wyboru. Szczególnie obszerne i szczegółowe sprawozdanie złożył dotychczasowy wójt Brunon Taube  z dwóch kadencji „wójtowania”, oraz plany na  kolejną kadencję z chwilą wyboru.

Andrzej Wyrzykowski natomiast  w krótkich nowo–modnych  słowach przedstawił swoje zamiary.

Po tym radni zadali kolejno szereg pytań kandydatom.  Radni w drodze głosowania wybrali wójtem Andrzeja Wyrzykowskiego, który otrzymał 17 głosów przy jednym wstrzymującym się. Pan Brylowski serdecznie podziękował Brunonowi Taubemu za dwie kadencje  na stanowisku wójta, stwierdzając, że nie zawsze dobra wola wystarcza. Wójt obecnie musi być dobrym menadżerem w pozyskiwaniu żródeł finansowania zadań  gminy. Podziękował za wszystkie dokonania oraz wkład pracy jako delegata na Sejmik Wojewódzki. Zebrani na sali obrad odśpiewali „sto lat” . Wręczono kwiaty dla ustępującego i nowo wybranego wójta gminy. Przegłosowano dotychczasowy stan liczbowy Zarządu Gminy w liczbie 6 osób.

Lista obecności nowych radnych:

1. Czerwiński Jerzy                              2. Dampc Teresa

3. Drążkowski Ireneusz                        4. Formela Zbigniew Roman

5. Grotha Zygmunt                                6.Kiełbasa Eugeniusz

7. Kreft Edmund                                    8. Kroll Henryk

9. Kroll Mirosław                                 10. Lejkowski Henryk

11. Miąskowski Stanisław                    12. Rekowski Józef

13. Rzeszewicz Franciszek                    14. Taube Brunon

15. Węsiora Tomasz                              16. Wicki Bogdan

17. Wilczewski Czesław                        18. Wyrzykowski Andrzej

 

Na sesji 5 listopada 1998 r. wybrano nowych członków zarządu gminy:

1. Drążkowski Ireneusz

2. Formela Zbigniew

3. Kreft Edmund

4.Kroll Mirosław

5. Wilczewski Czesław

Na tej sesji podjęto 6 uchwał o charakterze organizacyjnym.

Ostatnia sesja w roku 1998 odbyła się 30 grudnia . Poświecona była głownie zmianom budżetowym. Sprawozdania złożyli  przewodniczący poszczególnych komisji. Kierownik miejscowego ośrodka zdrowia dr. Legut Janusz ponownie apelował o przyśpieszenie reform gminnej służby zdrowia.

                                                                   *

 

 

 

 

                                                 1997

Sesja 13 lutego 1997 r. oceniła projekt programu  remontu dróg w 1997 r.

Dokonano podziału nadwyżki budżetowej za rok ubiegły. Wytypowano kandydata do Rady Nazorczej ZOA –u w Kartuzach w osobie wójta Brunona Taube. Przyjeto opinię w sprawie zakupu budynku od Spółdzielni Mestwin dla Policji.

Radni pozytywnie opowiedzieli sie za wykupem budynku biurowego wraz z placem (działka) o pow. 600 m/kw. od Spółdzielni Mestwin w Kartuzach z przeznaczeniem na komisariat policji w Przodkowie. Rada upoważniła Zarząd Gminy do negocjacji ze spółdzielnią Mestwin. Dużo uwagi poświecono do tychczasowej siedzibie policji w budynkiu przy ul. Kartuskiej . Budynek będący własnością rodziny Sobolewskich był dzierżawiony policji na 10 lat. W pewnym momencie Policja została bezdomna i radni podjęli decyzję aby gmina kupiła budynek biurowy wraz z działką od Spółdzielni Mestwin z przeznaczeniem na komisariat. Wójt proponował aby spóldzielnia w formie darowizny przekazała Skarbowi Państwa a dalej przekazać dla potrzeb policji. Radni podjeli taką uchwałę.  Radni zapoznali sie z nową Ordynacją Wyborcza , która dopuszcza zgłaszanie kandydatow nna wójtów i burmistrzów . Uznano to z aograniczenie praw wyborczych. Przestawiciel Kancelarii Prezydenta RP p. Janik K. powiedział w komentarzu: konczy sie wybieranie wójtów , burmistrzów, prezzydentów w knajpach i plebaniach.

Na sesji 17 kwietnia 1997 r. udzielono absolutorium Zarządowi Gminy. Ustalono regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Szkół Podstawowych oraz Przedszkola w gminie Przodkowo.

Sesja 20 czerwca 1997 r. podjęła decyzje o zaciągnieciu kredytu na budowę sali gimnastycznej w Przodkowie. Wójt poinformował, że mamy 2, 5 liliarda zł na budowę sali gimnastycznej w Przodkowie. Proponował zaciągnięcie kredytu , gdyż posiadane srodki wystarczają na budowę fundamentow. Leon Brylowski – członrk Sejmiku Samorzadowego w Gdansku uważał, że to mądra polityka samorzadu gminy, skoro są warunki należy wziąć kredyt. Radni podjęli uchwałę o wykupie wsponianej działki dla potrzeb policji za kwote 40.000zł. Ostatnia sesja 22 grudnia 1997 r. potwierdziła przekazanie nieruchomości policji.

Ustalono stawki podatkowe na 1998 r. Dyskutowano o zagospodarowaniu lokalu po byłej szkole podstawowej w Barwiku. Wójt zwrócił uwage, że gmina posiada dużo obiektów szkolnych do utrzymania na swoim terenie. Zwrócili również na to uwagę inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Powiedział, że Barwik od dłuższego czasu użytkowany jest jako mieszkanie a nie szkoła. Wójt w tej sprawie proponuje:

- albo to sprzedać

- albo zostawić tak jak jest

- albo wydzierżawić

Powiedział, że to jest wola Rady Gminy jaką podejmą decyzję. Dodał, że na kupno tego budynku jest trzech chetnych, którzy złóżyli podania. Jest to Ogólnoksztacace Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku _ Oliwie. Szkoła chce realizować program edukacji obejmujacy: ekologie, biologię , geografię oraz dwa podania mieszkańców.

Odezwały się głosy radnych aby to sprzedać.

Wójt powiedział, że wie jak podchodzą mieszkancy sołectwa do sprzedaży tego obiektu (jak)?. Proponuje sprzedać a pieniądze zostawić w sołectwie Barwik chociażby na remont drogi.

Radny Drążkowski Ireneusz: „ jako mieszkaniec i radny napewno nie jest za sprzedażą tego obiektu, za dzierżawą owszem. Proponuje wstrzymać się z decyzją w sprawie sprzedaży. [...] szkoła w Barwiku nie jest wart więcej anizeli 300mln zł”. Zaproponował zebranie wiejskie .

Radna Grotha: z transakcji gmina powinna mieć korzyści a nie szkodę. Nie powinno to stać jako pustostan.

Wójt powiedział, że tych szkół na naszym terenie mamy za dużo.

Radny Konkol Tadeusz : wiadomo, że nikt nie sprzeda tej szkoły za 300mln zł, a może to będzie kwota 1 miliarda (starych) zł.

Radny Drążkowski: wnioskuję, aby zrobić zebranie wiejskie, albo w mniejszym gronie rozmawiac z mieszkańcami ( o mieniu publicznym rozmawiać w mniejszym gronie ?). Wójt powiedział, że najpierw trzeba znać cenę aby rozmawiać z mieszkańcami.

Radny Stachurski: trzeba najpierw sprawdzić czy obiekty szkolne można sprzedawać. Po dyskusji radni opowiedzieli się , aby w tej sprawie odbyło się zebranie wiejskie i wypowiedziała się Komisja Kultury, Oświaty i Sportu. Na tej sesji szeroko dyskutowano o dopłatach gminy do telefonizacji gminy. Dyskutowano również o potrzebie dalszej budowy hali gimnastycznej oraz o brakach finansowych

 

                                         1996

 

12 lutego 1996 r. odbyla się sesja z następującym porządkiem obrad:

- zmiany w statucie gminy

- ustalenie wynagrodzeń sołtysów

- zmiany w skladach komisji

- ustalenie cen usług sióstr PCK

- uchwalenie budżetu gminy na 1996 r.

- opinia Rady Gminy na temat wysypiska śmieci w Dzierzążnie na granicy Kobysewa.

- rozpatrzenie  odwołania dr. Leguta w sprawie Gminnego Osrodka Zdrowia w Przodkowie.Dr. Legut zabiegał o 3 000żl, natomiast Rada obcięla do kwoty 2 000zł. Sprawa ta podizeliła radnych. W obronie stanowiska wystąpił Leon Brylowski – członek Sejmiku Samorządowego w Gdańsku. Radni głosowali za uwzgędnieniem propozycji kierownika Ośrodka.

Na sesji 28 lutego 1996 r. omaawiano głównie sprawy oświatowe.Zarząd rozpatrywał wowczas sprawę przystąpienia gminy jako członka do „Stowarzyszenie Tutrystyczne Kaszuby”  z siedzibą w Kartuzach. Opinia Rady w tej sprawie była negatywana. Rada wysłuchała informacji dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych A. Wyrzykowskiego, który przedstawił obecną strukturę szkól i projekt rozwoju nauczania i rozbudowy szkół. Radny Stachurski J. mówił o konieczności kontynuowania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czeczewie. Na sesji 29 lipca 1996 r. przyjeto uchwały w następujących sprawach:

Przypomniaano o tym, że wójt gminy czuwał nad zakupem „Kani” .Miał tam powstać dworzec autobusowy. Właścicielem tej restauracji była Spóldzielnia „Mestwin” w Kartuzach. Wójt odpowiedział, że 4 lipca 1996 r. ukazało się ogłoszenie w Dzienniku Bałtyckim o przetagu Kani za kwotę 130.000zł. Pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, ale w dalszym ciągu sprawa jest aktualna. Nadmienił, że pan Wicki nie chce sprzedać swoich gruntów pod dworzec autobysowy. Deyk Leon uważał, że ten budynek można byłoby wylorzystać w zakresie działalności kulturalnej np. biblioteki. Jest za kupnem tej nieruchomości . Radna Grotha Danuta wnioskowała aby kupić ten obiekt w zamian za zadłużenie Kani wobec gminy. Za tym wnioskiem głosowało 14 radnych. Sekretarz gminy pani Domagalska Janina poinformowala, ze utworzenie muzeum pożarnictwa w Przodkowie toczy się od dłuższego czasu. Leon Deyk mocno argumentował za utworzeniem muzeum informując, że już gromadzi sksponaty. Utworzenie muzeum odbywa sie w oparciu o ustawę z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach. Muzeum byłoby zakladem budżetowym. Radni wyrazili wolę aby takie muzeum powstało. Eksponaty są pólprywatne Deyka Leona, jest to duży gest z jego strony, ze chce je przekazać Gminie. Radni podjeli uchwałę Nr. XXIV /109/96 o powstaniu tego muzeum.  Radni podjeli decyzję aby za dzieci – sieroty i półsieroty opłaty pokrywał Urząd Gminy. Nasesji 21 sierpnia 1996 r. podjeto ponownie sprawę kupna restauracji Kania. Spółdzielnia zażądała kwotę 95.000Zl minus zaległy podatek. Radni podkreślali dewastację  lokalu. Na tej sesji randni nie podjeli ostatecznej decyzji.

Na sesji 8 listopada podjeto decyzję o zbyciu budynku po starej szkole w Pomieczynie. Wójt powiedział, ze pieniadze ze sprzedaży można przeznaczyć na budowę remizy OSP w Pomieczynie. Radni poparli projekt sprzedaży tego obiektu.  Członek Sejmiku Samorzadowego podał , ze nastąpiła zmiana na stanowiesku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Nowa kandydatura została pozytywnie zaopiniowana przez wojewodę , księdza kapelana i biskupa (sic! państwo wyznaniowe?).

Sesja 20 grudnia 1996 r. uchwaliła budżet gminy na rok 1997. Podjeto uchwałę o przejeciu przez gminę Spółki Wodno – Ściekowej .

 

                                              1991-  część druga

 

 Na sesji 22 sierpnia  1991 r. radni  zajęli się głównie zmianami organizacyjnymi gminy w zakresie ilości etatów w urzędzie. Na sesję zaproszony został Stachurski Jerzy będący twórcą kultury, zatrudniony na stanowisku nauczyciela. Zaproponował radnym zaaprobowanie utworzeni przez niego zespołu artystycznego pod szyldem urzędu gminy. Wymagało to dodatkowych dwóch etatów związanych z kulturą. Radni zaaprobowali tą propozycje.

Zaproponowano radnym wysłuchanie pięć wersji hejnału gminnego, który miał zostać przyjęty. Dużo uwagi poświecono rozbudowywanym bardzo intensywnie wodociągom na terenie gminy. Radni zgłaszali wiele uwag i interpelacji. Postanowiono ustalić dyżury radnych w urzędzie gminy, raz w tygodniu przez dwie godziny od. 8 do 12.

Na sesji 6 września 1991r. ustalono obwody wyborcze do głosowania podczas wyborów do sejmu i senatu RP , które odbyły się 27 pażdziernika 1991r. Zatwierdzono plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo. Na tej sesji dużo uwagi poświecono właśnie rozbudowie przestrzennej terenu gminy. Na sesji 3 pażdziernika powołano Obwodowe Komisje Wyborcze. Omawiano projekty związane z dofinansowaniem budowanych indywidualnie przez niektórych  mieszkańców studni głębinowych. Postulowano zwiększenie zakresu partycypowania gminy w kosztach budowy wodociągu gminnego. Kierownik Ośrodka Zdrowia dr. Legut J. apelował o zakup nowej wiertarki stomatologicznej, gdyż dotychczasowa liczyła już 20 lat i była wysłużona. Doktor poinformował radnych o zamyśle utworzenia izby ginekologicznej w Ośrodku . Przeszkodą były trudności lokalowe i finansowe. Proboszcz parafii Czeczewo dopominał się załatwienia formalności związanych z przekazaniem ½ morgi działki należącej do Staroszczyka  na poszerzenie cmentarza przy kościele.

20 grudnia 1991r. obrady poświecone głownie były ustaleniu budżetu na rok 1992.

Omówione zostały sprawy związane z przejmowaniem  szkół (zerówek) oraz dowożenie dzieci.

Rada podjęła uchwałę o zatwierdzeniu herbu Gminy Przodkowo.

Radny Szymański Radysław uzasadniając dokonanie wyboru herbu z dwóch przedstawionych przez twórcę wizerunków artystę plastyka Szulca Andrzeja ze Słupska, powiedział:

„ Było dużo dyskusji na ten temat. Byłem upoważniony do przeglądu w bibliotece i archiwum czy znajduje się jakiś motyw aby ująć go w herbie. Takiego znaku nie ma. W materiałach archiwalnych o Przodkowie jest, że Przodkowo zostało założone przez księcia pomorskiego, jako wolna wieś od pańszczyzny , czyli sugeruje aby naszym herbem został gryf pomorski. Jest duży znak, zostało to utworzone nad jeziorem , dalej wieś Przodkowo, która ma pierwotne pochodzenie z Żukowa . Parafie skupiały większe skupiska ludzi, tam zakon tworzył parafię. Pierwszy kościół został wybudowany z fundacji Pani Wejher, ten się rozwalił, ten się rozwalił a obecny kościół z 1690 r. został wybudowany z fundacji państwa”.  

W tym „odkryciu „ radnego Szymańskiego R. nie ma ani jednego słowa, które miałoby pokrycie w faktach historycznych w odniesieniu do parafii i wsi. Inicjator przedsięwzięcia Stachurski Jerzy jednak powinien był wziąć pod uwagę delikatne sugestie zacnego prof. Brezy E. (który był również zaangażowany w tej sprawie) o krzyżackim rodowodzie założycieli Przodkowa, wszak nauczyciele historii w szkole w której pracował w 1991 r. zapewne byli). Gwoli prawdzie historycznej.

Obecny herb do chwili obecnej nie zawiera na tarczy – a powinien -  elementu herbu założycieli wsi Seefeld  w 1314r. Czeka nas uroczystość 700 – lecia Przodkowa w dniu 1 maja 2014 r.

 

Herb w 1996 r. poddany został modyfikacji(sprawcy nieznani).


 

 Herb założycieli i właścicieli Przodkowa w XIV i XV wieku.

.Natomiast Stachurski Jerzy skomponował udanie 5 wersji hymnu, z których została wybrana jedna wersja. Zaprezentował ją oficjalnie na trąbce podczas prezentacji PRZODKOWO 91 mieszkaniec Hopów rolnik – strażak Kazimierz Zieliński.    

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


czwartek, 23 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  147 304  

O moim forum

Mam nadzieję, że to forum będzie miejscem gdzie wiele osób mających coś do przekazania, zechcą się podzielić z nami czytelnikami. W szczególności zależy mi na społeczności gminy Przodkowo.

Kalendarz

« styczeń »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Wiadomości